Name Leatherback Turtle
Scientific Name Dermochely scoriacea
Irish Name Turtar droimleathair

Four Fun facts about leatherback turtles that you probably didn’t know!